சைவ வேளாளர் பேரவை - சென்னை(பதிவு: 1958 எண்:6)
உறுப்பினர் பெயர்: கடவுச்சொல்:  

இந்தநோக்கங்களை நோக்கி நாம் கடந்து வந்த தூரம் 50ஆண்டுகள் ..ஆயினும் இன்னும் செல்ல வேண்டிய தூரமும் அடையவேண்டிய இலக்கும் தொலைவிலேயே உள்ளன. தடை பல கடந்து பீடு நடை போடும் இப்பேரவையின் செயல்பாடுகளுக்கு சைவ வேளாளர் இனம் சார்ந்த நம் அனைவர்க்கும் தார்மீகப் பொறுப்பு உள்ளது என்பதை உணர்வது காலத்தின் கட்டாயம் ஆகும். இக்கருத்தில் நீங்கள் ஒவோருவரும் உடன்படுவிர்கள் என நம்புகிறோம்.நமது கடமைகளாக எத்தனையோ விதங்களில் நீங்கள் பேரவைக்கு உதவலாம்.

உறுப்பினர் விண்ணப்பம்
முகவரி
செயலாளர்
Saivavellalarperavai-Chennai
(பதிவு: 1958 எண்:6)

பதிவு அலுவலகம் : 163
லிங்கிச்செட்டித்தெரு,
மண்ணடி,
சென்னை:600001